1. Erasmus+ - Úvod

Erasmus+je jedinečný program, jehož cílem je zlepšit pracovní vyhlídky a osobní rozvoj mladých lidí a také pomoci systémům vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží poskytovat výuku a vzdělávání, které lidem pomohou získat potřebné dovednosti pro lepší uplatnitelnost nejen na současném trhu práce a ve společnosti, ale i v budoucnu.
Máte-li zájem o získání finanční podpory EU na vzdělávání, odbornou přípravu, mládež či sport, pak je tato příručka přímo pro vás.

Následující stránky obsahují důležité informace o hlavních příležitostech dostupných v těchto oblastech. Podrobnější informace jsou k dispozici v programové příručce pro žadatele.


Integrovaný program

Erasmus+ se skládá ze tří klíčových akcí:

  • Klíčová akce 1: příležitosti týkající se mobility ve vzdělávání studentů, doktorandů, stážistů, mladých dobrovolníků a mládeže obecně, stejně jako učitelů, školitelů, lektorů a pracovníků s mládeží.

  • Klíčová akce 2: možnost budovat vztahy, které podněcují spolupráci mezi institucemi zabývajícími se vzděláváním, odbornou přípravou a mládeží, ale i mezi světem vzdělání a pracovním trhem.

  • Klíčová akce 3: podporuje proces reflexe, dialogu a získávání poznatků nutných k reformě politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.


Příležitosti pro všechny

Erasmus+ nabízí příležitosti pro:

  • Vysokoškolské studenty a studenty odborných škol, kteří chtějí studovat, absolvovat praktickou stáž a získat pracovní zkušenosti v zahraničí (včetně mobility v rámci Evropy ve vysokém školství).

  • Mladé lidi, kteří se chtějí zúčastnit mezinárodní výměny mládeže nebo vycestovat do zahraničíjako dobrovolníci (včet­ně mobility v rámci Evropy).

  • Učitele, školitele, lektory, administrativní pracovníky a pra­covníky s mládeží, kteří chtějí učit, poskytovat odbornou přípravu či sdílet zkušenosti v zahraničí (včetně mobility v rám­ci Evropy v postsekundárním vzdělávání).

  • Instituce a organizace zabývající se vzděláváním, odbornou přípravou a mládeží usilující o výměnu osvědčených postupů za účelem inovace a modernizace.

  • Spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky s cí­lem posílit podnikatelský potenciál zaměstnanců i studentů a pomoci organizacím lépe odpovídat na potřeby trhu práce.

  • Podporu zlepšení tvorby politik a reformu systémů vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

  • Projekty spolupráce v oblasti sportu.

 

Výuka jazyků pro účastníky mobilit

Čím lépe umíte jazyky, tím větší přínos pro vás bude mít pobyt v zahraničí. Jazyková praxe představuje důležitý aspekt zahraničních mobilit. Pokud jste vysokoškolák, dobrovolník či zaměstnanec, který působí v zahraničí po dobu nejméně dvou měsíců, nebo studujete v zahraničí v rámci odborné přípravy po dobu nejméně jednoho měsíce, program Erasmus+ vám nabízí možnost posílit své jazykové znalosti, které využijete při studiu, práci nebo dobrovolných aktivitách.© European Union, 2014

Privacy Policy